Tenester

GDPR og universell utforming

Med stadig aukande krav til både personvern og universell utforming, er det viktig å ha ei nettside som oppfyller desse krava. Både private og offentlege verksemder, lag og organisasjoner er underlagt strenge retningslinjer, der fleire er teknisk krevjande å få dekt. Vi kan desse regelverka ut og inn, og har utviklarar som kan løyse alle tekniske aspekt slik du og di nettside har alt på det reine.

Universell utforming

Vi tek ein grundig gjennomgang og identifiserer kva avvik på nettsida som må bli fiksa med omsyn til forskrifta for universell utforming. I samråd med vår utviklingsavdeling fiksar vi alle aspekt, frå innhald og struktur til teknisk programmering.

GDPR og personvern

Behandling av personopplysingar er underlagt eit strengt regelverk. Ein er pliktig å informere brukaren på ein forståeleg måte om kva, kvifor og korleis ein tek i bruk data- og personopplysingane. Vi hjelper deg sette opp personvernerklæring og samtykke, og kan hjelpe deg å finne alternative verktøy som ivaretek brukaren sitt personvern.

    Ta en kaffi med oss

    Melding    Gå til toppen