Kva kan vi hjelpe deg med?

Osberget leverer full pakke! Vi bistår kunden med å styrke merkevare og identitet, anten bedrifta er nyoppstarta eller godt etablert. Vi samarbeidar med fotografar, tekstforfattarar og 3D-designarar dersom det er behov for leveranse knytt til dette.

Design og identitet

Visuell identitet | Trykksaker | Digital design | Strategisk design
Den visuelle identiteten er ein viktig del av merkevarebygginga, og skal visualisere alt ei bedrift står for. Den visuelle identiteten fungerer som bedrifta sitt ansikt utad, og består av logo, symbol/ikon, designelement, fargar, typografi, fotostil, samt reglar for bruk av elementa. Vidare vert den visuelle identiteten implementert på nettsider, brosjyrer, visittkort, e-postsignatur og messestands. Ein god visuell identitet er forankra i bedrifta sine verdiar, lettar marknadsføringa av bedrifta, og gjer at du skil deg frå konkurrentane.

Visuelle medium

Film | Foto | 3D
Foto, video og illustrasjonar er viktige verktøy som bidreg til å skape gode inntrykk. Dei aller fleste vil visuelt «skanne» bilete og titlar, som på ei nettside eller i ein artikkel, før dei avgjer om dei vil vite meir om produktet eller tenesta. Då er det viktig at du treff di målgruppe med første blikk. Bruk av foto, video og illustrasjonar må også tilpassast målgruppa. Nokre målgrupper ønsker bruk av bilete i staden for tekst, medan andre målgrupper treng velskreve lesemateriell i tillegg. Ved bruk av gode illustrasjonar eller bilete kan ein meir tydeleg vise eigenskapane til eit produkt og gjere ein potensiell kunde tryggare både på produktet og leverandøren. Det er også den beste måten å forklare eit krevande konsept, gi instruksar for bruk, eller fortelje ei historie.

Marknadsføring

Sosiale medium | SEO | Google Analytics
God marknadsføring handlar om å formidle informasjon om deg og di bedrift til di målgruppe Sosiale media som m.a. Facebook og Instagram er viktige kanalar for marknadsføring og kunderelasjonar, og det er viktig at nettsidene dine samhandlar effektivt med desse kanalane. Med WordPress kan du enkelt linke Facebook, Instagram og YouTube. Innhaldet frå nettsidene blir automatisk tilpassa for deling på m.a. Facebook og Instagram.

Utvikling

Web | CMS | Nettbutikk | Drifting | Hosting
Nettsida er den sentrale basen i all publikasjon og kommunikasjon på nett. Nettsidene er den viktigaste kommunikasjonskanalen der hovudmålet er å fortelje verda om verksemda. Nettet er eit hurtig medium, og informasjon må presenterast på ein enkel måte. Spørsmål du bør stille for ei god nettside:
- Kan nettsidene erstatte og automatisere oppgåver som vert gjort manuelt?
- Kan nettsidene selje dine produkt og tenester?
- Er det mogleg at nettsidene dine kan rekruttere den neste medarbeidaren din?