Dette kan vi hjelpe deg med

Vi er eit fullverdig designbyrå som leverer tenester som hjelper deg å utvikle eller styrke di merkevare, spisse kommunikasjon og bodskap, og finne rett uttrykk i rett kanal. Vi leverer alt frå visuell profil til film og nettsider, og samarbeider med eit nettverk av fotografar, tekstforfattarar og 3D-designarar dersom det er behov for leveranse knytt til dette.

tenester fantastiske osberget er et designbyrå i ulsteinvik drift og innhald driftsavtale
fantastiske osberget reklamebyrå i ulsteinvik

Design og identitet

Visuell identitet | Trykksaker | Digital design | Strategisk design
Den visuelle identiteten er ein viktig del av merkevarebygginga. Den skal visualisere alt ei bedrift står for, skape eit solid heilskapsinntrykk og bygge truverd. Då er det viktig at alle visuelle element står i stil med kvarandre. Dette gjeld alt frå logo og typografi, fargar, designelement og fotostil.

Den visuelle identiteten vert implementert på nettsider, brosjyrar, visittkort, e-postsignatur og messestands. Ein god visuell identitet er forankra i bedrifta sine verdiar, lettar marknadsføringa av bedrifta, og gjer at du skil deg frå konkurrentane.

Visuelle medium

Film | Foto | 3D
Foto, video og illustrasjonar er viktige verktøy som bidreg til å skape gode inntrykk. Dei aller fleste vil visuelt «skanne» bilete og titlar, som på ei nettside eller i ein artikkel, før dei avgjer om dei vil vite meir om produktet eller tenesta. Då er det viktig at du treff di målgruppe med første blikk. Bruk av foto, video og illustrasjonar må også tilpassast målgruppa. Nokre målgrupper ønsker bruk av bilete i staden for tekst, medan andre målgrupper treng velskreve lesemateriell i tillegg.

Ved bruk av gode illustrasjonar eller bilete kan ein meir tydeleg vise eigenskapane til eit produkt og gjere ein potensiell kunde tryggare både på produktet og leverandøren. Det er også den beste måten å forklare eit krevjande konsept, gi instruksar for bruk, eller fortelje ei historie.

Marknadsføring

Sosiale medium | SEO | Google Analytics
God marknadsføring handlar om å formidle rett informasjon til rett målgruppe. For å lykkast må vi definere målgruppa, finne rette kanal, og tilpasse bodskapen. Ulike marknadføringskanalar likar også ulike formar for kommunikasjon betre enn andre, der teksta anten skal vere kort og folkeleg eller presis og formell, og bruk av visuelle medium veg lettare eller tyngre.

I dag er det viktig å vere tilstades digitalt. Sosiale mediekanalar som blant anna Facebook og Instagram er viktige for marknadsføringa, og nettsida di bør kommunisere effektivt med desse kanalane. Med WordPress kan du enkelt linke til dømes Facebook, Instagram og YouTube, og få automatisk tilpassa innhald klart for deling. Eit godt tips er å bruke analyseverktøy som Google Analytics for å få oversikt over aktiviteten til besøkande for vidare tilpassing av nettsida.

Utvikling

Web | CMS | Nettbutikk | Drifting | Hosting
Nettsida er den sentrale basen i all publikasjon og kommunikasjon på nett.

Nettsidene er den viktigaste kommunikasjonskanalen der hovudmålet er å fortelje verda om verksemda. Nettet er eit hurtig medium, og informasjon må presenterast på ein enkel måte.

Nettsider i dag krev god struktur og arkitektur. Det er som å bygge eit hus der design og funksjonalitet er viktige byggesteinar. I dag er det også høge krav til sikkerheit. Vi hjelper deg med mellom anna sikker protokoll og at du oppfyller EU sine krav til personvernlovgiving. Vårt samarbeid med Tussa gir deg sikker drift, gode backup-rutiner og tilnærma 100 prosent oppetid.
tenester-osberget
fantastiske osberget animasjon